Társasingatlankezelő

Etikai Kódex

A Társasház- és Ingatlankezelő Vállalkozások Országos Szakmai Szövetsége

A szövetség Etikai Kódexének célja, hogy önkéntes vállalás alapján szabályozza a tagjaitól elvárható magatartást, ügyfeleikkel, a szakma többi tagjaival, és az üzleti élet egyéb szereplőivel szemben.

 1. cikkely Az ügyfelekkel szembeni bizalmi kötelezettség
  Az Ingatlankezelő mindenkor lelkiismeretesen képviseli ügyfelei érdekeit, és semmilyen tevékenységben nem vesz részt, melyről joggal feltételezhető, hogy ügyfelei legjobb érdeke ellen szól. Az Ingatlankezelő nem képvisel semmilyen személyes vagy üzleti érdeket, mely ellentétben áll ügyfele érdekével, hacsak ügyfelét megfelelő módon nem értesíti ezen tevékenységről.
 2. cikkely Könyvelés és beszámolás, az ügyfél ingatlanának kezelése
  Az Ingatlankezelő mindenkor pontos pénzügyi és az ingatlan állapotát tükröző egyéb nyilvántartást készít és vezet, mely adatok az ügyfél számára betekintés céljából minden észszerű időben hozzáférhetőek.
  Az Ingatlankezelő az ügyfeleivel egyeztetve, de legalább a törvény által előírt rendszeres időközönként gazdasági beszámolót készít az ügyfelei ingatlanáról.
  Az Ingatlankezelő mindig a valóságnak megfelelően ismerteti az ügyfelei ingatlanával, vagy az azzal összefüggő műveletekkel kapcsolatos adatokat.
  Az Ingatlankezelő kellő gondossággal intézi az általa kezelt ingatlan karbantartását és kezelését és minden észszerű erőfeszítést megtesz, hogy azt megvédje minden előrelátható eseménytől és veszteségtől. Az ezzel kapcsolatos információkat minden lehetséges módon ügyfelei elé tárja, hogy a megfelelő döntést hozhassák a szükséges intézkedések megtételére, illetve az intézkedés anyagi feltételeinek biztosítására. Amennyiben az ingatlan tulajdonosai nem a megfelelő döntést hozzák, vagy egy szükséges intézkedés anyagi fedezetét nem biztosítják, az Ingatlankezelő köteles ügyfeleit az intézkedés minden előrelátható következményéről a megfelelő módon tájékoztatni.
 3. cikkely Az ügyfelek pénzalapjainak védelme
  Az Ingatlankezelő nem keveri saját, illetve a vállalat pénzalapjait ügyfelei pénzalapjaival, és nem használja fel egyik ügyfele pénzalapját egy másik ügyfél javára. Az ügyfelei pénzalapját egyéb megállapodás hiányában megbízotti bankszámlán vezeti, valamely pénzintézetben.
  Az Ingatlankezelő ügyfelei pénzalapját mindenkor kellő gondossággal kezeli és védi minden észszerűen előrelátható eseménnyel és veszteséggel szemben.
 4. cikkely A megvesztegetés tilalma
  Az Ingatlankezelő ügyfelei érdekében eljárva, az ügyfelének szolgáltató magánszemélytől, szervezettől, kivitelezőtől, vagy egyéb szolgáltatótól nem fogad el sem közvetlenül, sem közvetve semmilyen kedvezményt, díjazást, jutalékot, árengedményt vagy más juttatást, sem pénzben, sem más formában, mely juttatásról feltételezhető, hogy a juttatást nyújtó saját magának az Ingatlankezelő által való kedvezőbb megítélését hivatott elősegíteni.
  Amennyiben az Ingatlankezelő ügyfeleivel üzleti kapcsolatban álló harmadik személy neki az üzleti életben egyébként szokásos jutalékot vagy egyéb juttatást ajánl fel, melyet ő nem tart összeférhetetlennek ügyfelei érdekével, ügyfelei írásbeli hozzájárulását ez esetben is ki kell kérje.
 5. cikkely Titoktartás
  Az Ingatlankezelő ügyfele előzetes hozzájárulása nélkül nem tár harmadik személy elé a kezelt ingatlannal, ügyfele személyes vagy üzleti ügyeivel kapcsolatos adatot vagy információt, mely ügyfelére nézve sértő vagy káros lehet, kivéve ha az épület kezelőjét erre jogszabály, vagy rendelet kötelezi.
  Fenti kötelezettség vonatkozik az ügyfél ingatlanában tevékenykedő, más személyre vagy szervezetre is, aki vagy amely tevékenységét ügyfelével kötött szerződés vagy megállapodás alapján végzi az Ingatlankezelő által kezelt ingatlanban.
 6. cikkely Kötelezettség a korábbi ügyfelekkel szemben
  Az Ingatlankezelő jelen kódexben vállalt etikai kötelezettségei, az érvényes ingatlankezelési szerződésben foglaltak alapján végzendő tevékenységeket kivéve, fennállnak volt ügyfeleivel szemben is. Ennek értelmében az Ingatlankezelő hivatásához illő módon fog viselkedni volt ügyveleivel, illetve azok képviselőjével szemben, bármely okból is szűnt meg velük az ingatlankezelésre vonatkozó szerződés.
  E kötelezettség keretében az Ingatlankezelő köteles minden olyan információt vagy adatot, illetve iratot volt ügyfelei rendelkezésére bocsátani, melynek az ő kezelési tevékenysége alatt, vagy azt követően jutott a birtokába.
 7. cikkely Az ingatlankezelési szerződés tartalmáról
  Az Ingatlankezelő és ügyfelei között létrejött írásos szerződés nyelvezete világos és egyértelmű, tartalmazza a felek által elfogadott egyedi feltételeket, különösen az Ingatlankezelő által nyújtott szolgáltatásokat.
 8. cikkely Kapcsolat a szakma többi tagjával, a tisztességtelen verseny tilalma
  Az Ingatlankezelő nem tesz semmilyen megalapozatlan, sértő, becsmérlő, versenytársai tevékenységét elmarasztaló megjegyzést más ingatlankezelővel kapcsolatban, ilyen kijelentésre mást sem ösztönöz, és nem hatalmaz fel.
  Az Ingatlankezelő saját tevékenységével kapcsolatban nem túloz, és nem állítja be hamisan az általa ajánlott szolgáltatásokat más ingatlankezelők szolgáltatásaival szemben.
 9. cikkely Törvények és szabályok betartása
  Az Ingatlankezelő mindenkor az alkalmazandó törvények, országos és helyi önkormányzati rendeletek ismeretében és betartásával végzi tevékenységét a Társasház- és Ingatlankezelő Vállalkozások Országos Szakmai Szövetségének célkitűzései szerint, a legmagasabb erkölcsi és etikai normák szerint.
 10. cikkely Az ügyfelek képviselete, az egyenlő elbánás kötelezettsége
  Az Ingatlankezelő ügyfeleit egyenlő elbánásban köteles részesíteni. Ennek értelmében nem tagadhatja meg, vagy nem mérlegelheti szolgáltatásait ügyfelére nézve faj, bőrszín, vallás, nem, családi állapot, származás, kor, vagy fogyatékosság szerint.
  Az Ingatlankezelő ügyfelei döntéshozó fórumának (pl. közgyűlés) többségi határozata esetén sem képviselheti a többségi döntéshozókat, ha annak jogalapja sem a vonatkozó törvényekből, sem az ingatlan tulajdonosai által korábban elfogadott alapszabályból (pl. alapító okirat) nem vezethető le és így az eljárás alapját pusztán a többség akarata képviseli. Ebben az esetben a vonatkozó törvény szerint kell eljárnia.
 11. cikkely Etikai vétségek elbírálása
  Ezen Etikai Kódex előírásainak az Ingatlankezelő által való megsértése a Szövetség szervezeti és működési szabályzata szerint, azzal összhangban kerül elbírálásra.
 12. cikkely Az Etikai Kódex elfogadása

Jelen Etikai Kódexet a Társasház- és Ingatlankezelő Vállalkozások Országos Szakmai Szövetségének 1997. Október 31-én tartott alakuló közgyűlése jóváhagyta.

Az Etikai Kódexben foglaltak tudomásulvételét és elfogadását a tagok aláírásukkal igazolják.

Az aláíró vállalja, hogy a szövetség Etikai Kódexét betartja és mind alkalmazott, mind üzlettárs munkatársaival betartatja.

A vállalkozás nevében aláíró tudomásul veszi, hogy az Etikai Kódexnek a fent felsoroltak közül bárki által való megsértése esetén az etikai eljárás következménye az egész vállalatot sújtja, függetlenül az elkövető személyétől.
(Az etikai kódexet minden tag aláírja)
Forrás: TIVOSZ