Társasingatlankezelő

Társasházak és a fordított ÁFA

Név: Társas-Info Kft. Markotán Ágnes
Cím: 8800  Nagykanizsa  Bajcsy-Zsilinszky u. 14.
E-mail címe: tarsas.kft@chello.hu
Adószám: 12665709-2-20
Adóazonosító jele:
Feladás dátuma: 2008.01.02.
Tárgy: Általános forgalmi adó
E-iktatószám: e-070719

Levél szövege:

Tisztelt Jogi- és Tájékoztatási Foosztály!

Cégünk társasházak kezelésével foglalkozik. A társasházak részére szolgáltatások jellemzoen áfás tevékenységek. Értelmezési kérdésként merül fel:
1. A 2007. évi CXXVII. tv. befolyásolja-e az eddig tárgyi adómentes társasházak muködését, tekintettel a VIII. fejezetre: ki fizeti be az államkasszába az igénybevett szolgáltatások áfá-ját?
2. Ha a 2007. évi CXXVII. tv. miatt az eddigi muködéstol eltéroen kell eljárni a társasházaknak, milyen feladatokat ró a törvény a társasház közösségekre?
3. Cégünk (mivel ingatlankezelés a fo tevékenységünk, társasházak) a továbbiakban hogyan vonatkozik ránk a 2007. évi CXXVII. tv. (fordított adózás?)?

Segítségüket elore is köszönjük, tisztelettel:   Markotán Ágnes

Tisztelt Ügyfelünk!

Hivatkozással az Ön által feltett kérdésére, az adózás rendjérol szóló módosított 2003. évi XCII. törvény (Art.) 1. § (5) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adom:

A társasháznak, mint tulajdonostársak közösségének a közös tulajdonban és közös használatban lévo ingatlan (ingó dolog) tekintetében állhat fenn az áfa adóalanyisága.
Nem áll fenn a tulajdonostársak közösségének áfa adóalanyisága, ha belföldön termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást nem teljesít. A tulajdonostársak közössége és a közösség tagjai között nem történik szolgáltatásnyújtás a közös tulajdon fenntartása során közösen igénybevett víz-, villany-, szemétszállítás stb. szolgáltatások ellenértékének a tulajdonostársak közötti megosztása miatt.
A tulajdonostársak közössége akkor végez áfa törvény hatálya alá tartozó értékesítést, ha a közös tulajdont, vagy annak egy részét a tulajdonostársak közössége értékesíti, bérbe adja valamely közösségen kívüli személynek, szervezetnek, illetve a közösség valamelyik tagjának, vagy közösségen kívüli személy, szervezet felé közüzemi szolgáltatást végez (közvetít), tehát nem önmagának, hanem kifelé értékesít.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa törvény) 142. §-a rendelkezik a fordított adózásról.
A fenti törvényhely (1) bekezdése szerint az adót a termék beszerzoje, szolgáltatás igénybevevoje fizeti:
b) ingatlanhoz kapcsolódó építés-szerelési, fenntartási, takarítási, tisztítási, karbantartási, javítási, átalakítási és bontási szolgáltatások nyújtása esetében.
A fentiekben felsorolt szolgáltatásnyújtások taxatívak, tehát egyéb, kifejezetten fel nem sorolt ügyletre a fordított adózás nem terjed ki.
A fordítottan adózó ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások vonatkozásában az Áfa. törvény nem definiálja az ingatlan fogalmát. Ingatlan alatt a Polgári Törvénykönyvrol szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) szerinti ingatlant kell érteni, tehát a földterületet, a felépítményt, valamint ezek alkotórészét, vagyis az ezekkel tartósan oly módon egyesített dolgokat, hogy az elválasztással a dolog vagy elválasztott része elpusztulna, illetoleg az elválasztással értéke vagy használhatósága számottevoen csökkenne.

A nem jogi személy társasházak az új Áfa-törvény 5. § (2) bekezdésének értelmében ? a közös tulajdonban és közös használatban lévo ingatlan dolog tekintetében ? kizárólag csak, mint tulajdonostársak közössége válhatnak adóalannyá. Ebbol következoen a közös tulajdon kezelési, fenntartási kötelezettségeinek felosztásához kapcsolódóan a társasház és tagjai között megvalósuló szolgáltatás nem értelmezheto, így a társasház nem számlázhatja ki tagjai felé a közös tulajdon közös költségét. Ennek megfeleloen, amennyiben a társasház az általa igénybevett szolgáltatások költségeit pusztán ?szétosztja? a tulajdonosok között, e gazdasági esemény még nem minosül az áfa-törvény értelmében szolgáltatásnak (nem valósul meg Áfa-törvény hatálya alá tartozó ügylet!), következésképpen pedig e tekintetben a fordított adóztatás sem merülhet fel.
Amennyiben társasház vesz igénybe a 142. §-ban felsorolt szolgáltatást, akkor a fordított adózás a részére nyújtott szolgáltatások során csak abban az esetben áll be, ha a társasház áfa-alanynak minosül és nem választott alanyi adómentességet a tevékenységére.

A fordított adózással érintett ügyletek esetében a beszerzo, igénybevevo adóalany adófizetési kötelezettsége az új Áfa-törvény 60. § (1) bekezdése alapján abban az idopontban keletkezik, amelyik az alábbi idopontok közül a leghamarabb következik be:
a) az ügylet teljesítését tanúsító számla kézhezvétele, vagy
b) az ellenérték megtérítése, vagy
c) a teljesítést követo hónap 15. napján.
A beszerzo, igénybevevo adóalany köteles a fizetendo adót a bevallásában beállítani, azonban a fizetendo adót a levonási jog általános feltételei szerint levonásba is helyezheti.

Kérem a fenti tájékoztatás szíves elfogadását!

Tisztelettel:
APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság
Tájékoztatási Osztály
{6F1AE2-B2063-586912-G25F23JL-ME4D2B-GHYMNS}
————————————————————————————