Társasingatlankezelő

A közös képviselő feladatai

 1. A közösség ügyintézését a közös képviselő látja el.
 2. Közös képviselő jogkörében eljárva köteles a közgyűlés határozatait előkészíteni és végrehajtani, gondoskodva arról, hogy azok megfeleljenek a jogszabályok, az alapító okirat és a szervezeti-működési szabályzat rendelkezéseinek, minden szükséges intézkedést megtenni az épület fenntartásának biztosítása érdekében, közölni és beszedni a tulajdonostársakat terhelő közös költséghez való hozzájárulás összegét és érvényesíteni a közösség ezzel kapcsolatos igényeit.
 3. A közös képviselő a számviteli szabályok szerint köteles évenként költségvetési javaslatot készíteni.
  • a közös tulajdonnal kapcsolatos várható bevételeket és kiadásokat költségnemenként,
  • a tervezett üzemeltetési, karbantartási és felújítási munkákat, valamint
  • a közös költséghez való hozzájárulás összegét – a tulajdonostársak nevének feltüntetésével -, a külön tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek szerinti bontásban.
 4. A számviteli szabályok szerinti könyvvezetés és beszámoló alapján a közös képviselő köteles éves elszámolást készíteni.
  • a tervezett és tényleges kiadásokat költségnemenként és a közös költség megosztásának a szervezeti-működési szabályzatban megállapított szabálya szerinti bontásban, ezen belül az üzemeltetési kiadásokat, valamint a karbantartásokat és a felújításokat az elvégzett munkák részletezésében,
  • a tervezett és tényleges bevételeket források szerint, ideértve a közösség javára még nem teljesített – lejárt – követelések részletezését és a behajtás érdekében megtett intézkedéseket is,
  • az a)-b) pont különbségének záróegyenlegét a pénzkészletek kezelési helye szerint részletezve,
  • a közösség tulajdonát képező vagyontárgyak tárgyieszköz leltárát,
  • a tárgyévhez tartozó, a közösség egészét terhelő kötelezettségeket, továbbá
  • a közös költségekhez való hozzájárulás előírását és teljesítését – a tulajdonostársak nevének feltüntetésével -, a külön tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek szerinti bontásban.
 5. Az éves elszámolás elfogadása esetén a közgyűlés a közös képviselő tárgyévi ügykezelő tevékenységét jóváhagyja.
 6. A közös képviselő köteles a közösköltség-hátralék megfizetése érdekében az adós tulajdonostárs határidő megjelölésével történő felszólításával, továbbá – ha a felszólítás eredménytelen – a bírósági fizetési meghagyás kibocsátásának kezdeményezésével kapcsolatos feladatokat ellátni.
 7. A közös képviselő a külön tulajdont érintő tulajdonosváltozás esetén – a tulajdonostárs kérésére – köteles írásbeli nyilatkozatot adni a közösköltség-tartozásról.
 8. Ha a tulajdonostárs vagy a volt tulajdonostárs, illetőleg a bérlő vagy a volt bérlő a közös költség tartozását, illetőleg a közüzemi szolgáltatásra, a központi fűtés- és melegvíz-szolgáltatásra fennálló díjtartozását kiegyenlítette, a közös képviselő a részére bejelentett és a tartozással összefüggő adatot haladéktalanul köteles törölni.
 9. A közös képviselő a hátralékos tulajdonostárs külön tulajdonának és a hozzá tartozó közös tulajdoni hányadának jelzáloggal való megterhelését rendelheti el, ha erre őt a szervezeti-működési szabályzat felhatalmazza. A jelzálogjog bejegyzésének elrendeléséről szóló közös képviselő rendelkezését közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.
 10. Ha a bejegyzés alapjául szolgáló hátralékot kiegyenlítették, a közös képviselő a kiegyenlítést követő nyolc napon belül köteles a jelzálog törléséhez szükséges engedélyt kiadni; az engedélyt közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.
 11. A közösség képviseletének ellátására a bíróság és más hatóság előtt is csak a közös képviselő jogosult.
 12. A közgyűlést a közös képviselő hívja össze.
 13. A közös képviselő az előírt határidőn belül közgyűlést köteles összehívni, ha azt az a tulajdonosok 1/10 tulajdoni hányadával rendelkező tulajdonostársak írásban kérik.
 14. A közgyűlésen meghozott határozatokról a közös képviselőnek valamennyi tulajdonostársat írásban, a közgyűlés megtartásától számított nyolc napon belül értesítenie kell.
 15. a közös képviselő felhívására az írásbeli határozati javaslatról a tulajdonostársak írásban szavazhatnak.
 16. Az írásbeli szavazás eredményét a közös képviselő a szavazásra megjelölt határidőt követő nyolc napon belül köteles a tulajdonostársakkal írásban közölni.
 17. A közös képviselő köteles a közgyűlés határozatairól és a határozatok végrehajtásáról nyilvántartást (Közgyűlési Határozatok Könyve) vezetni.
  Közgyűlési Határozatok Könyve – évenkénti bontásban – a hitelesített közgyűlési jegyzőkönyv alapján tartalmazza:

  • a közgyűlés időpontját, a határozatképesség arányát,
  • a megszavazott határozatok szó szerinti szövegét és a szavazáskor jelen lévő tulajdonostársak, illetőleg a tulajdonostárs által meghatalmazott személy nevét, és a tulajdoni hányad
  • zerint leadott szavazatokat igen, nem, tartózkodott bontásban,
  • a közgyűlési határozatok végrehajtásának módját és időpontját,
  • a közgyűlési határozatok végrehajtásának elmaradása esetén ennek indokát.
 1. A közös képviselő köteles megőrizni a földhivatalhoz benyújtott alapító okirat és szervezeti-működési szabályzat egy példányát.
 2. A tulajdonostárs a közös képviselőnek köteles bejelenteni (ha azt a szervezeti-működési szabályzat előírja):
  • külön tulajdona tekintetében a tulajdonosváltozást,
  • lakcímét, az ingatlan-nyilvántartásban bárki által megtekinthető személyes adatát, illetőleg a jogi személy nyilvános adatát,
  • a külön tulajdonát bérlő, használó személy (a továbbiakban: bérlő) b) pontnak megfelelő adatát,
  • a külön tulajdonában lakó személyek számát,
  • haszonélvezettel terhelt tulajdon esetében a haszonélvező személy nevét.
 3. A közös képviselő felhatalmazást kaphat, hogy a tulajdonostársak adatairól (előzőek szerint) nyilvántartást vezessen.
 4. A közös képviselő – ha a közgyűlés e megbízatása alól felmenti – köteles az új közös képviselő részére a megválasztásától számított harminc napon belül írásbeli jegyzőkönyv alapján, a társasházra vonatkozó összes iratot, az erről szóló teljességi nyilatkozattal együtt, átadni.
 5. a közös képviselőt a lakásában tervezett építkezésről értesíteni kell
 6. A közös képviselő ügyintézését bármikor ellenőrizheti a számvizsgáló bizottság.
 7. A közös képviselő köteles biztosítani, hogy a számvizsgáló bizottság a közösség pénzforgalmát havonként ellenőrzze
 8. A közös képviselő a közgyűlés elé terjesztett javaslatot, így különösen a költségvetést és az elszámolást, valamint a szervezeti-működési szabályzat által meghatározott értékhatár felett a bemutatott számlákat, véleményezés céllal a számvizsgáló bizottság elé köteles terjeszteni.
 9. A közös képviselő a közgyűlés határozata alapján társasház-kezelői tevékenységet is elláthat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feladatok általános jegyzéke

 

Feladata a tulajdonostársak nevében, a tulajdonosok megbízásából és felhatalmazásából ellátandó ingatlanvagyon kezelése a társasház közgyűlésének, a társasházról szóló törvény és más jogszabályok figyelembevételével hozott határozata szerint; a közösség képviseletének ellátására a bíróság és más hatóság előtt is; továbbá a közgyűlési határozatok végrehajtása és döntési jogkör gyakorlása mindazon ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés hatáskörébe:

 

 1. Gazdasági, számviteli és pénzügyi tevékenység:

– éves költségvetési javaslat elkészítése a közgyűlési döntéshez,

– a tulajdonos közösköltség–hozzájárulásának kiszámítása az alapító okirat vagy szervezeti–működési szabályzat alapján, illetve közgyűlési jóváhagyása után annak közlése,

– a bankszámlákkal, pénztárral kapcsolatos könyvvezetési feladatok szakszerű ellátása,

– nyilvántartás vezetése a tulajdonosi közösköltség–befizetési kötelezettségről és a teljesítéséről,

– a közös tulajdon bérletek nyilvántartása, a bérlők részére bérleti díj közlés és a bérleti díj beszedése,

– a beérkező és kimenő számlák nyilvántartása,

– a végzett munkák, szolgáltatások számláinak kifizetése (utalványozása),

– a bankszámlák feletti rendelkezési jog gyakorlása,

– a likviditási helyzet folyamatos figyelése, tervezése,

– a munkabérek, a magánszemélyek megbízási és vállalkozási díjának számfejtése, kifizetése,

– APEH–bejelentkezés és adatmódosítások intézése,

– az adó– és társadalombiztosítási befizetési és bevallási kötelezettségek teljesítése,

– egyéb, és adózással összefüggő ügyek intézése (határozatok végrehajtása és annak nyilvántartása),

– az éves mérlegbeszámoló elkészítése,

– az éves elszámolás elkészítése és közgyűlés elé terjesztése,

– iratok, okmányok, bizonylatok megőrzése az irattárózás rendje szerint.

 

 1. Műszaki tevékenység:

– műszaki bejárások, javítási feladatok meghatározása,

– a szükséges építési–szerelési munkák megrendelése; a karbantartási, felújítási munkák elvégzéséhez kivitelezői árajánlatok beszerzése, a kivitelező munkáiról referenciák ellenőrzése,

– a tervszerű üzemeltetési és karbantartási munkákhoz az átalányszerződések megkötése,

– az elvégzett munkák műszaki ellenőrzése, átvétele, igazolása,

– külön megbízással a felújítási, illetve nagyobb karbantartási munkák elvégeztetéséhez  műszaki szakvélemény megrendelése, szükség szerint műszaki ellenőr biztosítása,

– tűz–, érintés– és villámvédelemmel kapcsolatos szabványossági vizsgálatok elvégeztetése,

– az azonnali beavatkozást igénylő hibák elhárításáról gyors intézkedés.

 

 1. Jogi tevékenység:

– a törvényesség betartása és betartatása,

– a szervezeti–működési szabályzat javaslatának kidolgozása,

– a házirend javaslatának kidolgozása,

– a jóváhagyott házirend betartatása,

– munkaszerződés megkötése, munkáltatói jogok gyakorlása,

– megbízási, vállalkozási szerződések kötése,

– közös tulajdon bérleti szerződések kötése, bérbeadói jogok gyakorlása,

– eljárás a hátralékos tulajdonosokkal szemben (ügyvéd bevonásával),

– jótállási, szavatossági jogok érvényesítése (ügyvéd bevonása külön megbízással),

– eljárás a tulajdon védelme, birtokháborítása ügyében,

– jelzálogjog bejegyeztetése, nyilvántartása, törlése (ügyvéd bevonásával),

– társasház birtokbavétele, illetőleg közösképviselő–váltás esetén átadás–átvétel lebonyolítása jegyzőkönyvben rögzítetten.

 

 1. Szervezési tevékenység:

– a közgyűlés összehívásával és lebonyolításával kapcsolatos teendők ellátása és a közgyűlési anyagok elkészítése, irattárózása (meghívók, jelenléti ívek, meghatalmazások, megbízások, jegyzőkönyvek),

– a közgyűlési jegyzőkönyvek (határozatok) tulajdonosok részére biztosítása, a társasház döntése szerint,

– a tulajdonosok részére a félfogadás biztosítása,

– a tulajdonosok egymás közötti jó kapcsolatának segítése,

– a közgyűlés által választott bizottságok működésének elősegítése,

– a bizottságokkal való jó együttműködés biztosítása,

– munkavédelmi oktatás megszervezése a munkavállalók részére,

– munkáltatói jogkörben a munkavállalók kiválasztása (gondnok, házfelügyelő, takarító stb.), javaslattétel a tulajdonosok felé.

 

 1. Ellenőrzési tevékenység:

– a munkavégzések ellenőrzése,

– a házirend betartásának ellenőrzése,

– tűzvédelmi előírások betartásának ellenőrzése,

– közös tulajdonú bérbe adott lakás, helyiség rendeltetésszerű használatának ellenőrzése,

– a központi fűtést és melegvíz–szolgáltatást igénybe vevő fogyasztók fűtőberendezésének, hőfogyasztásának ellenőrzése,

– a közmű–fogyasztásmérők leolvasásának ellenőrzése.

 

Ha bonyolultabb jogi helyzeteknél, esetleg bíróságon képviselni, vagy jelentős kiadással járó felújítás végzésénél a közös képviselő mellett eseti megbízással ügyvédet, műszaki szakértőt, illetőleg műszaki ellenőrt is igénybe kell venni, a megbízások díját a társasház fizeti.