Társasingatlankezelő

Egységes szerkezetbe foglalva
Lezárva: 2005. április 11.

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
52/2003(X.1.) SZ. RENDELETE
AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉRŐL

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. 57. § (3) bekezdése, a A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV tv., valamint a 66/1999. (VIII.13.) FVM sz. rendelet felhatalmazása alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az építészeti örökség helyi védelméről az alábbi rendeletet alkotja:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §.

(1) E rendelet célja, hogy biztosítsa Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén a kulturális örökség – így különösen a kultúrtáji, építészeti, történeti, néprajzi, képző- vagy iparművészeti, ipartörténeti emlékek – kimagasló értékeinek megőrzését, hosszú távú fennmaradását.

(2) A rendelet a kulturális örökség elemeinek fennmaradását közösségi érdekből biztosítja, s ennek érdekében közcélú korlátozásokat és közforrásokon alapuló támogatásokat alkalmaz.

(3) E rendeletet Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén kell alkalmazni.

(4) A rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetre.

A HELYI VÉDELEM
2. §.

(1) A rendelet céljainak elérése érdekében a helyi védelem két kategóriája:
a. helyi területi védelem
b. helyi egyedi védelem

(2) Helyi területi védelem érvényes mindazon közterületekből és egyedi ingatlanokból álló együttesekre, amelyek sajátos tájképi, településszerkezeti, településképi, építészeti, történeti adottságaik folytán a település jellege és identitása szempontjából meghatározó jelentőségűek.

(3) Helyi egyedi védelem érvényes bármely ingatlan egészére vagy meghatározott részére, amennyiben az építészeti, történeti, néprajzi, képző- vagy iparművészeti, ipartörténeti értelemben a település karaktere szempontjából meghatározó jelentőségű.

(4) Védett területen belül egy adott ingatlan, képző- vagy iparművészeti alkotás egyedi védelme is elrendelhető.

(5) Nem állhat:
a. helyi területi védelem alatt olyan terület, amely országos területi védelem alatt ál ,
b. helyi egyedi védelem alatt olyan ingatlan, amely országos egyedi védelem alatt áll.

HELYI VÉDETTSÉG KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE
3. §.

(1) A helyi területi és egyedi védelmet a Közgyűlés önálló rendeletével léptetheti hatályba, illetve azzal törölheti.

(2) A helyi védelem kimondását vagy törlését bármely természetes vagy jogi személy kezdeményezhet
a jegyzőnél, a kezdeményezés tárgyának (cím, helyrajzi szám megnevezés) megjelölése mellet rövid indoklással. A rendelet hatálya alá tartozó védett értékek esetében a kérelemhez csatolni kell a védett érték felmérési és fotó dokumentációját.

(3) A Rendelet hatályba lépését követően a Nagykanizsa területére készítendő szerkezeti vagy szabályozási tervek vizsgálati részének kötelezően tartalmaznia kell az adott tervezési területen belül az építészeti örökség értékvizsgálatát. A tervnek védettségi vagy törlési javaslat formájában javaslatot kell adni az értékkataszter és az aktuális védettség közötti ellentmondások megszüntetésére. A rendezési terveken a védelem alatt álló értékeket fel kell tűntetni.

(4) A kezdeményezés szakmai előkészítését a védelem tartalmi elemeinek meghatározásával a városi főépítész végzi, aki a védetté nyilvánítás/törlés javaslatát a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság számára előterjeszti véleményezésre. Amennyiben a javaslattal a Bizottság nem ért egyet, azt nem kell döntésre a Közgyűlés elé terjeszteni

(5) A helyi védelem kimondásával vagy törlésével kapcsolatos javaslatot az erről szóló döntést megelőzően 30 napra a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján közhírré kell tenni. A közhírré tétel időtartama alatt a javaslattal kapcsolatos előterjesztés megtekintését biztosítani kell.

(6) Jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza azokat területi illetve egyedi védelem alá eső elemeket, amelyek védettek.

4. §.

(1) A helyi védettség elrendeléséről vagy megszüntetéséről értesíteni kell:
a. az érintett ingatlan tulajdonosát(ait),
b. az illetékes építésügyi hatóságot,
c. területi védelem esetén az érintett közműveket.

(2) A helyi védettség tényét az adott kategória megjelölésével az ingatlan-nyilvántartásba be kel jegyezni. A bejegyzés elmaradása a védettség hatályát nem érinti.

A VÉDETTSÉG NYILVÁNTARTÁSA
5. §.

(1) A helyi védelem alá eső területekről és egyedileg védett ingatlanokról a városi főépítésznek a helyrajzi szám és cím szerint rendezett tételekben részletes naprakész nyilvántartást kell vezetni.

(2) Területi védelem esetén a nyilvántartási tételnek tartalmaznia kell:
a. a terület alaptérképét (M 1:1000, 1:2000, 1:4000) a terület határainak megjelölésével,
b. a terület ingatlanainak jegyzékét helyrajzi szám és cím szerint,
c. fotódokumentációt,
d. a védettség indoklását,
e. a védettség sajátos szabályait,
f. a védettséget elrendelő rendelet adatait,
g. a hatósági intézkedések jegyzékét (iktatószámát)

(3) Egyedi védettség esetén a nyilvántartási tételnek tartalmaznia kell
a. az ingatlan helyszínrajzát (M 1:1000) az esetleges részleges védettség lehatárolásával,
b. helyrajzi számot,
c. címet (utca, házszám),
d. a védett ingatlanrész megjelölését (adott rész vagy egész),
e. a védett objektum részletes leírását (legalább: rendeltetés, jelleg, kor, építtető, építész/alkotó, értékelés),
f. a rendelkezésre álló műszaki dokumentációk elérhetőségét
g. fotódokumentációt,
h. a védettség indoklását,
i. a védettség sajátos szabályait,
j. a védettséget elrendelő rendelet adatait,
k. a hatósági intézkedések jegyzékét (iktatószámát)

(4) A nyilvántartás rendszerét úgy kell kialakítani, hogy az további tételekkel, illetve egyes tételeknél további adatokkal egyszerűen bővíthető legyen.

(5) A védettség megszűnése esetén az adott tételnek továbbra is a részletes nyilvántartás elkülönítet részében kell maradnia a törlést elrendelő rendelet adataival.

6. §.

(1) A helyi területi és egyedi védettség alá eső elemek részletes nyilvántartásának a Városfejlesztési Osztályon bárki számára megtekinthetőnek kell lennie.

(2) A Főépítész évente rövid jegyzéket készít, amely az aktuálisan védett területek illetve egyedi ingatlanok legfontosabb adatait a nyilvánosság számára egyszerűen hozzáférhető formában tartalmazza.

A HELYI TERÜLETI VÉDELEM ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
7. §.

(1) A helyi védettség alatt álló területeken meg kell őrizni a védett terület eredeti térszerkezetének, közterületi rendszerének, telekosztásának, beépítési struktúrájának karakterét. Ennek érdekében
a. törekedni kell a közterületek/építési telkek határvonalának megőrzésére,
b. a területen a telekalakítások nem okozhatnak durva beavatkozást a telekszerkezetbe,
c. nem változtatható meg a beépítési struktúra jellege, az új beépítéseknek és bontásoknak ehhez kell igazodniuk,
d. a településkép szempontjából meghatározó, közterületeket határoló térfalak megőrzendők, fejlesztendők illetve az összhang helyreállítandó,
e. megőrzendő az adott terület növényállományának, táji alkotóelemeinek karaktere, a növénykivágásoknak és telepítéseknek ehhez kell igazodniuk.
f. a közterületeket, azok burkolatát, berendezését a terület rangjának megfelelő minőséggel kell kialakítani,
g. a kialakult hagyományos kerítés és kapuformák megtartandók.

(2) A védett területen hirdető- és reklámtábla csak a helyi Önkormányzati Tervtanács szakmai véleményére figyelemmel adható engedély.

HELYI ERÜLETI VÉDELEM RÉSZLETES SZABÁLYAI
Védett terület – a volt MAORT lakóterület szabályozása
8. §

(1) Az 1. sz. melléklet tartalmazza a volt MAORT lakóterülethez tartozó ingatlanokat.

(2) Védett területen meg kel őrizni a terület jellegzetes szerkezetét, telekrendszerét, utcavonal vezetését, épületeit, építményeit, kerítés és kapuformáit, természeti értékeit az alábbiak szerint:

(3) Az ingatlanok beépítettsége (beépítési százalék) az eredeti szerint megtartandó, további beépítési százalékot növelő – bővítés nem engedélyezhető új építmény nem létesíthető, kivéve a 4, bekezdésben felsorolt építményeket.

(4) A védett ingatlanokon csak az alábbi építmények helyezhetők el:
– közmű becsatlakozási műtárgy
– kerti építményként hinta, csúszda, homokozó legfeljebb 4 m2 alapterületig, kerti épített tűzrakóhely legfeljebb 0,81 m2 alapterülettel, maximum 2,4 m magassággal. A kerti építmények létesítésénél törekedni kell a természetes anyagok alkalmazására (kő, fa, stb.).

(5) A védett területen található épületek, építmények, illetve azok részeinek felújítása, átépítése, korszerűsítése a következők szerint történhet:

a) Külső nyílászáró szerkezetek a kor műszaki színvonalának (hőtechnikai-, szerkezeti-, esztétikai követelményeinek) megfelelően cserélhetők. Azok az eredetivel megegyező nyílásosztásúak és méretűek, azzal azonos színűek lehetnek, anyaguk változhat. A földszinten további nyílászáró nem helyezhető el, kivéve amikor két lakás kialakítása történik, az eredeti építési megoldás szerint.

b) Az eredeti külső falnyílások formája, kialakítása nem változhat. Fedett – nyitott – terasz zárttá (pl. télikertté) alakítása csak az eredeti szerkezeti részek sérülése nélkül, osztás nélküli, egységes megjelenésű fehér színű, boltívekbe épített üvegfallal történhet (faltengelybe vagy belső falsíkba)

c) A nyílászárókon alkalmazott redőnyök (az eredeti szerkezeti megoldásban) egy épületen azonos színnel (fehér-barna) és kivitelben készülhetnek. Az ablakok előtti rácsok színe fehér, vagy kék lehet, egy-egy épületen azonos kivitelben.

d) A külső vakolat cseréje, javítása, színezése (falfelület és lábazat esetén) az eredeti „fröcskölt”, „cuppantott” vakolat felületi hatását kell elérni a területen alkalmazott eredeti színek valamelyikének (szürke, világossárga) alkalmazásával. A külső felületképzés az érvényben lévő hőtechnikai előírások betartása (utólagos hőszigetelés) mellett alakítható.

e) A tető héjalása csere esetén az eredetivel megegyező, kettős hódfarkú cserépfedés lehet, az eredeti piros színnel azonos kivitelben, tetszőleges gyártmánnyal (pl.: Csornai, Bramac). Az eredeti tetőszerkezet miat a könnyebb égetett anyag termékek ajánlottak.

f) A tetőtér hasznosítása, beépítése úgy lehetséges, hogy az eredeti tetőforma és jellemző méretei (eresz-, gerincmagasság, lejtés) megtartandók. Ez a jelenlegi födémszerkezet esetleges átépítésével, a földszinti belmagasság csökkentésével is lehetséges. A tetőtér megközelítése – alapvető szerkezeteket nem érintve – belső térben tetszőlegesen alakítható ki.

g) A tetőtéri helyiségek természetes fénnyel történő megvilágítása csak tetősíkban fekvő ablakokka
biztosítható, egy sorban úgy, hogy a tetőablakok összes területe nem haladhatja meg az adott tetősík felületének 10 %-át.
A tetősíkban napkollektorok is elhelyezhetők a tetőtéri nyílászárók elhelyezésének szabályai szerint 10 % felületarányon belül.

h) Új kémény-, tetőszellőző kialakításakor, a szerkezetek felújításakor annak külső megjelenése (felületképzés, méret, fedkő) az eredetivel azonos lehet.

i) Amennyiben az arra alkalmas épületből két lakás alakítható ki, azt csak az eredetileg két lakásos épületekkel azonos módon, a homlokzat megváltoztatása nélkül lehet megoldani.

j) A telek utcavonalán a kerítés csak az eredetivel azonos méretű, színű és anyagú lehet. Az utca
kerítésen új kapu létesítése tilos.
A telek vagy telekrészek belső elkülönítése, lehatárolása csak növényzettel (élősövény) lehet a terület eredeti növényzetével harmonizáló fajta megválasztásával. Igény esetén a sövény rejtett (takart) drótfonattal egészíthető ki.
A drótfonatos kerítés magassága az utcai kerítés magasságával megegyező lehet. A drótfonat tengelye a telekhatártól min. 20 cm-re kell hogy legyen. A növényzetet úgy kell elültetni, hogy az elsődlegesen a szomszédos ingatlan felől takarja a drótfonatot.

k) A volt MAORT lakóterület védett ingatlanain a burkolt felület nem növelhető. A meglévő burkolatok kis elemes burkolattal felválthatók, színük szürke lehet.

l) A védett területen belül a terepszint nem változtatható meg.

(6) A védett területen található növényzet (fák, bokrok, sövény) kivágása – gyümölcsfák kivételével – engedélyköteles, azonos zöldterületi értékű pótlása kötelező a 3. sz. mellékletben ajánlott fajtaazonos növényekkel. A kiszáradt, kivágott növényzet pótlása a telektulajdonos feladata, melyet az előzőek szerint kell elvégezni, legkésőbb a vágási engedély keltét követő hat hónapon belül.

(7) A volt MAORT lakóterületen található, és védelemben részesülő épített értékek külső felújítása, átalakítása, korszerűsítése, bontása minden esetben építési engedély köteles. A védett értéken végzett egyéb beavatkozások (amennyiben felsőbb szintű szabályozás szerint nem építési engedélyköteles) csak a városi főépítész előzetes hozzájárulásával végezhetők. A védett területen új építmény létesítése minden esetben építési engedély köteles.

9. §.

(1) A helyi védettség alatt álló területeken minden olyan építészeti-környezetalakítási tevékenységhez, amely a terület városszerkezeti adottságainak, városképi megjelenésének változásához vezethet, a városi főépítész szakvéleményének beszerzése szükséges, különösen az alábbi esetekben:
a. telekalakítás,
b. épületek, építmények bontása, építése, városképi megjelenést érintő átalakítása illetve bővítése,
c. közterületek átépítése, közmű-infrastruktúra létesítése, köztéri berendezések, hirdető illetve reklámfelületek létesítése,
d. a növényállomány jelentős átalakítása (fakivágás, jelentős növényegyüttesek megszüntetése illetve telepítése)

(2) Mindazon esetekben, amikor a fenti munkák engedélykötelesek, a városi főépítész előzetes szakmai állásfoglalásának beszerzése az engedélyezési eljárás megkezdése előtt kötelező, és ez az engedélyezési kérelemhez csatolandó.

10. §.

(1) A védett növényzet kivágása csak engedély alapján történhet. A vágási engedély kérelemhez csatolni kell a városi főépítész előzetes állásfoglalását, melyet a kérelmezőnek kell beszereznie. A kérelemben igazolni kell a fával való rendelkezés jogosultságát.

(2) Védett fasorok, fák pótlását fajtaazonos, előnevelt növényekkel kell biztosítani, melyek átmérője a gyökérzet felett 1,5 m magasságban legalább 6 cm.

(3) A helyi természetvédelmi területen fakivágás, növénytelepítési és kertépítészeti munka csak a területre készített kertépítészeti terv alapján végezhető. A tervet a terület tulajdonosainak kel elkészíttetni, saját költségükre.

A HELYI EGYEDI VÉDELEM ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
11. §.

(1) Védelem alatt álló épület, építmény nem bontható el, ilyen célra bontási engedély nem adható ki.

(2) A védelemmel érintett ingatlanon csak olyan építési munka végezhető, illetve csak olyan állapot fenntartása engedélyezhető, amely nem érinti hátrányosan a védett érték karakterét, megjelenését, eszmei értékét.

(3) A helyi egyedi védelem alatt álló ingatlanokon illetve a védettség alá eső ingatlanrészeken meg ke
őrizni, illetve helyre kell állítani az épületek illetve építmények eredeti építészeti karakterét, eredeti szerkezeteit. Ennek érdekében mind épületek, épületrészek, mind kiegészítő építmények (kerítések, kapuk, támfalak, kerti létesítmények, stb.) esetében:
a. felújítások, átalakítások során törekedni kell az eredeti térrendszer, tömegformák, homlokzatok, építészeti részletek megőrzésére, helyreállítására,
b. felújítások, átalakítások során törekedni kell az eredeti szerkezetek anyagában való megőrzésére, hasonló új anyagok használatára,
c. új építések, bővítések során a meglévő részekkel, a környező városi szövettel tömegformálásban, anyaghasználatban harmonizáló megoldásokat kell alkalmazni.
d. épület felszerelések (különösen tüzelőberendezések és tartozékaik, hírközlési felszerelések, klíma- és közműberendezések, hirdető és reklámfelületek) létesítése alkalmával meg kell őrizni az épület, építmény eredeti karakterét, megjelenését.
Hirdető- és reklámtábla, festett, vetítet reklám a védett épületeken csak az Önkormányzati Tervtanács támogató véleményével engedélyezhető, illetve alkalmazható. Védett épületen óriás reklám nem helyezhető el.

A védett épületek közterületről látható homlokzatain újabb homlokzati füstgáz elvezető, hírközlési berendezés, közmű vezeték nem helyezhető el. Törekedni kell arra, hogy a védet épületeken meglévő ilyen elemek mielőbb megszűnjenek.
Védőtető, előtető, biztonsági rács, korlát, zászlótartó, világító berendezés és árnyékoló szerkezet létesítése az Önkormányzati Tervtanáccsal egyeztetett módon, építési engedély alapján létesíthető.

(4) A helyi egyedi védettség alatt álló ingatlanokon a védettség sajátos követelményei és az értékek megőrzése érdekében – a hatályos építési jogszabályok keretei között – az Építésügyi Hatóság kötelezheti a védelem alatt álló, valamint a védett együttesek területén található épületek, illetve építmények tulajdonosá(ait), illetve használóját(it):
– A jó karbantartásra, fenntartása való kötelezettség teljesítésére,
– Az azokat eléktelenítő, idegen részek eltávolítására,
– A védett értékek jellegének kifejezésére vagy hatásosabb érvényesülésére irányuló munkálatok elvégzésére.

12. §.

(1) A helyi egyedi védettség alatt álló ingatlanokon minden az épületeket, építményeket érintő munkához a városi főépítész előzetes állásfoglalásának beszerzése szükséges, különösen az alábbi esetekben:

a. homlokzat és tető felújítás, színezés, átalakítás
b. épületbővítés,
c. belső átalakítás,
d. esetleges jellegzetes épületrészeket, tartozékokat, műtárgyakat érintő felújítási munkák,
e. közmű, illetve épületgépészeti munkák,
f. kertépítészeti munkák.

(2) Mindazon esetekben, amikor a fenti munkák engedélykötelesek, a városi főépítész állásfoglalásának beszerzése az engedélyezési eljárás megkezdése előtt kötelező, és ez az engedélyezési kérelemhez csatolandó.

A HELYI EGYEDI VÉDELEM RÉSZLETES SZABÁLYAI
13. §

(1) Védett építményekre vonatkozó előírások:
a) a védett épületeket hagyományos építészeti tömegükben meg kell tartani.
b) a védett épületek tetőformája megtartandó. A tető héjalása az eredetihez hasonló színű és mintázatú korszerű építőanyaggal felváltható.
c) az épület homlokzati nyílásrendje és a nyílások osztása megtartandó, ezek változtatása csak az eredeti állapot helyreállítása esetén engedélyezhető.
d) a meglévő homlokzati tagozatok megtartandók vagy korábbi hiteles dokumentumok alapján eredeti formájukban visszaállíthatók.
e) a homlokzat burkolatai az eredeti állapolt szerint megtartandók vagy annak hatását keltve korszerű anyagok használatával cserélhetők.
f) a homlokzat színezését az eredeti állapotnak megfelelően kell meghatározni. Amennyiben az eredeti állapot színezése nem igazolható, a homlokzat a szomszédos épületekhez illeszkedően színezhető.
g) a védett épületeket úgy lehet bővíteni, hogy az épület jellege homlokzati kialakítása, utcaképi szerepe ne változzon, illetve a legkisebb kárt szenvedje. A bővítésnek a védett épület formájával, szerkezetével, anyagaival összhangban kell lennie.
h) a védett épületekben belső átalakítási, korszerűsítési, felújítási munkák végezhetők, az eredeti szerkezet és a belső értékek tiszteletben tartásával.

(2) Helyi egyedi védelem alatt álló épületrészekre vonatkozó szabályozás:

a) a védett épületrészeket a rendelet melléklete jelöli.
b) a védett épületrészt az épület utcai homlokzata képezi, az épületet hagyományos építészeti tömegével kell megtartani, megőrizve a homlokzati nyílásrendet, a nyílások osztását, – melyek indokolt esetben változtathatók – a homlokzati tagozatokat az eredeti építőanyagok felválthatók azokhoz hasonló megjelenést biztosító korszerű építőanyagokkal. A homlokzat színezését az eredeti állapotnak megfelelően kell meghatározni. Amennyiben ez nem lehetséges, az épület színezését a szomszédos két épület homlokzatához illeszkedően kell meghatározni.
c) egyéb védett épületrészek (pl. kapu, vakolatdísz, falfestmény, stb.) az eredeti állapotnak megfelelően megtartandók. Az épület átépítése esetén törekedni kell a védett épületrész eredeti helyén történő megtartására.
d) védett épületrész csak a védettség törlése után bontható el. A bontást megelőzően a védett épületrész tulajdonosának kötelessége az épületrész felmérési és fotódokumentációjának elkészítése. Amennyiben a védett épületrész a bontást követően nem kerül visszaépítésre, mérete lehetővé teszi, és arra a tulajdonos nem tart igényt, azt a helyi múzeumba be kell szállítani megőrzés céljából.

(3) Védett utcaképre vonatkozó szabályozás:

Védett utcakép esetében a meglévő épületek átépítése, felújítása, új épület létesítése a szomszédos két-két épület paramétereinek (formavilág, anyaghasználat) figyelembevételével lehetséges. A környezetbe illeszthetőséget az építési engedélyezési tervdokumentációban fotókkal és homlokzati rajzzal igazolni kell.

(4) Védett képzőművészeti alkotásokra és emléktáblákra vonatkozó szabályozás:

Védett képzőművészeti alkotások és emléktáblák az eredeti állapotnak megfelelő formában, anyaghasználatra a felújítási helyükön tartandók fenn.

A HELYI VÉDETTSÉG ALÁ ESŐ ÉRTÉKEK FENNTARTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA
14. §.

(1) A védettség alá eső területek és egyedi ingatlanok létesítményeinek fenntartásáról és jó karbantartásáról azok tulajdonosa illetve vagyonkezelője köteles gondoskodni.

(2) A helyi védettség alá tartozó létesítmények fokozott fenntartási és felújítási költségeinek kiegészítő finanszírozására Nagykanizsa Megyei Jogú Város az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap (továbbiakban: Alap) keretében támogatási rendszert működtet.

(3) Az Alap forrását a Közgyűlés éves költségvetésében a lehetőségekre figyelemmel biztosítja.

15. §.

(1) Az Alap felhasználására pályázati úton elosztott támogatások formájában kerül sor.

(2) Az Alap támogatására pályázhat minden, a helyi védettséggel érintett létesítmény tulajdonosa, vagyonkezelője, kivéve, ha az maga a város, illetve a város költségvetési szerve, gazdasági társasága. Ez a korlátozás az önkormányzati résztulajdonnal rendelkező társasházakat nem érinti.

(3) Az Alap támogatását igénybe lehet venni a védettség alá tartozó létesítmények megőrzését, felújítását szolgáló tervezési és kivitelezési munkáinak finanszírozásához.

(4) Az Alap támogatása vissza nem térítendő támogatás vagy kamatmentes hitel lehet.

(5) A kamatmentes hitel kihelyezésére csak az érintett ingatlanra (társasház egészére, vagy meghatározott részére, mely nem lehet közös használatú) bejegyzett jelzálog fedezete mellett kerülhet sor.

(6) Az Alap támogatása minden esetben a saját források kiegészítésére szolgál. A támogatás 50 %-a a támogatási megállapodás aláírását követő 30 napon belül, míg a további támogatási rész az elvégzett munkák igazolását követően folyósítható.

(7) Az Alapból jelen rendelet előírásai szerint felosztott kamatmentes támogatást a visszafizetés után az Alapba kell elkülöníteni.

16. §.

(1) A vissza nem térítendő támogatást a számlákkal igazolt költségek alábbi részéhez lehet igénybe venni:
a. helyi területi védettség alá eső létesítmények esetében a költségek 25 %-áig,
b. helyi egyedi védelem alá eső létesítmények esetében a költségek 40 %-áig.

(2) A kamatmentes hitel mértéke az (1) bekezdés szerinti arányszámok legfeljebb kétszerese lehet.

(3) Ha a támogatás mindkét típusából részesül a támogatott, úgy a támogatások összértéke nem haladhatja meg a (2) bekezdés szerinti mértéket.

17. §.

(1) Az Alap támogatási pályázatát minden év elején a jegyző teszi közzé.

(2) A közzététel során meg kell határoznia:
a. a pályázat benyújtásának feltételeit,
b. a pályázat lebonyolítása során esedékes határidőket,
c. a pályázati támogatás igénybevételének részletes feltételeit, a támogatási összeg kihelyezésének módját,
d. az elbírálás módját.

(3) Az Alap támogatási pályázatát úgy kell lebonyolítani, hogy minden év szeptember 30-ig a nyertesek kihirdetésére sor kerülhessen.

(4) Az elnyert támogatásokat az értesítéstől számított 24 hónapon belül fel kell használni, ellenkező esetben a pályázat nyertese a támogatásra nem tarthat igényt.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
18. §.

Jelen rendelet 2003. november 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a 15/2002. (II.27.) sz., 16/2001. (IV.4.) sz., 1/2001. (I.3.) sz., 17/2000.(IV.26. sz., 14/1999.( III.30.) SZ.,1/1999.(I.26.) sz., és 40/1997.(XI. 4.) sz. rendeletekkel módosított 32/1997. (VII.1.) sz. rendelet érvényét veszti.

Nagykanizsa, 2003. szeptember 30.

 

 

Dr. Kelemen Marcel
jegyző

 

 

Litter Nándor
polgármester

VÉDETT ÉPÜLETEK
1. sz. melléklet
Sorszám Hrsz. Utcanév Hsz. Funkció
1. 1958 Ady Endre u. 1. Intézmény
2. 1955 Ady Endre u. 7. Kulturális
3. 1965/1 Ady Endre u. 10. Posta
4. Ady Endre u. Egyházi-Izraelita Ravatalozó
5. Ady Endre u. Intézmény-Vasútállomás
6. Ady Endre u. Intézmény-MÁV Fűtőház
7. Alkotmány u. 60. Kereskedelmi-szolgáltatói
8. Alkotmány u. Intézmény-Szociális Otthon
9. Bajcsai u. 35. Lakó
10. Bajcsai u. 41. Lakó
11. Bajcsy-Zs. u. 63. Egyházi
12. 2395 Bajza u. 2. Intézmény
13. 2433/2 Csengery út 1-3. Lakó+kereskedelmi-szolgáltató
14. 1942 Csengery út 2. Lakó+kereskedelmi-szolgáltató
15. 1943/4 Csengery út 4. Lakó+kereskedelmi-szolgáltató
16. 2432/2 Csengery út 5. Lakó+kereskedelmi-szolgáltató
17. 1944 Csengery út 6. Lakó+kereskedelmi-szolgáltató
18. 2431/2-3 Csengery út, Zrínyi út 41. 7. Lakó+kereskedelmi-szolgáltató
19. 1945 Csengery út 8. Lakó+kereskedelmi-szolgáltató
20. 2316 Csengery út 25. Lakó+kereskedelmi-szolgáltató
21. Csengery út 37. Egyházi
22. 1211 Deák tér 10. Lakó+kereskedelmi-szolgáltató
23. 2440/2 Deák tér 12. Kkereskedelmi-szolgáltató
24. Dózsa Gy. u. 73-75. Volt laktanya
25. 3/1 Erzsébet tér 10. Lakó+kereskedelmi-szolgáltató
26. 6 Erzsébet tér 11. Lakó
27. 989/1 Erzsébet tér 15. Lakó
28. 989/1 Erzsébet tér 14-15. Lakó+kulturális
29. 989/2 Erzsébet tér 16. Lakó+kereskedelmi-szolgáltató
30. 1167/1-2 Erzsébet tér 17. Kereskedelmi-szolgáltató
31. 1168/1 Erzsébet tér 18. Kereskedelmi-szolgáltató
32. 1169 Erzsébet tér 19. Kereskedelmi-szolgáltató
33. 1170/1 Erzsébet tér 20. Lakó+kereskedelmi-szolgáltató
34. 1173 Erzsébet tér 21. Kereskedelmi-szolgáltató
35. 1175 Erzsébet tér 24. Kereskedelmi-szolgáltató
36. 1189 Fő út 9. Lakó+kereskedelmi-szolgáltató
37. 1190 Fő út, Sugár út 2. 11-13. Lakó+kereskedelmi-szolgáltató
38. 1215 Fő út 15. Lakó+kereskedelm
39. 2438 Fő út 16. Kereskedelmi-szolgáltató
40. 1220/1 Fő út 21. Lakó+kereskedelm
41. 1221 Fő út 23. Lakó+kereskedelm
42. Hajgató S. út. 1. Kiskanizsai könyvtár
43. 1148/1 Rozgonyi u. 1. Lakó
44. 1235 Rozgonyi u. 3. Oktatási
45. 1197 Sugár u. 3. Kulturális
46. 1159 Sugár u. 12. Lakó
47. 1157/1 Sugár u. 14. Lakó
48. 1114 Sugár u. 18. Oktatási
49. 1266 Sugár u. Egyházi kápolna
50. Teleki u. Régi víztorony
51. 2437 Széchenyi tér 14. Lakó
52. 2275 Zrínyi M. u. 38. Oktatási
53. 2430/1 Zrínyi M. u. 43. Lakó
54. 1195/1 Kölcsey u. 3. Lakó
55. 1227 Kálvin tér Egyházi-református templom
56. Kossuth tér Kórház-kápolna
57. Sétakert „KIOSZK” Kulturális-Vasszerk-pavilon
58. Bajcsai u. 62. Lakó
59. Nagyrác u. 26. Oktatási
60. 2325 Zrínyi u. 46. Lakó
61. Vörösmarty u. Karos kút
62. Csónakázó-tó Kilátó

 

VÉDETT ÉPÜLETRÉSZEK

Sorszám Utcanév Házszám Védett részlet
1. Ady Endre u. 9. utcai homlokzat
2. Ady Endre u. 14. utcai homlokzat
3. Ady Endre u. 15. utcai homlokzat
4. Ady Endre u. 33. utcai homlokzat
5. Ady Endre u. 37/a. utcai homlokzat
6. Ady Endre u. 39. utcai homlokzat
7. Ady Endre u. 41. utcai homlokzat
8. Ady Endre u. 43/b. utcai homlokzat
9. Ady Endre u. 43/c. utcai homlokzat
10. Batthyányi u. 10. utcai homlokzat
11. Batthyányi u. 17. utcai homlokzat
12. Batthyányi u. 18. utcai homlokzat
13. Csengery u. 11. utcai homlokzat
14. Csengery u. 17. utcai homlokzat
15. Csengery u. 20. utcai homlokzat
16. Csengery u. 22. utcai homlokzat
17. Csengery u. 23. utcai homlokzat
18. Csengery u. 24. utcai homlokzat
19. Csengery u. 27. utcai homlokzat
20. Csengery u. 27/a. utcai homlokzat
21. Csengery u. 37. utcai homlokzat
22. Csengery u. 39. bejárati kapu
23. Csengery u. 40. bejárati kapu
24. Csengery u. 67. utcai homlokzat
25. Csány L. u. 8/b. utcai homlokzat
26. Csány L. u. 8/c. utcai homlokzat
27. Csány L. u. 11. utcai homlokzat
28. Csány L. u. 12. utcai homlokzat
29. Csány L. u. 22. utcai homlokzat
30. Csány L. u. 23. utcai homlokzat
31. Deák tér 6. utcai homlokzat
32. Deák tér 9. utcai homlokzat
33. Dózsa Gy. utca 10. utcai homlokzat
34. Dózsa Gy. utca 25. utcai homlokzat
35. Dózsa Gy. utca 28. utcai homlokzat
36. Dózsa Gy. utca 53. utcai homlokzat
37. Dózsa Gy. utca 55. utcai homlokzat
38. Dózsa Gy. utca 61. utcai homlokzat
39. Dózsa Gy. utca 65. utcai homlokzat
40. Dózsa Gy. utca 65/a. utcai homlokzat
41. Dózsa Gy. utca 70. utcai homlokzat
42. Erzsébet tér 7. utcai homlokzat
43. Erzsébet tér 8. utcai homlokzat
44. Fő út 4. utcai homlokzat
45. Király út 15. utcai homlokzat
46. Király út 29. Függő folyosó
47. Rozgonyi u. 6. utcai homlokzat
48. Sugár u. 4. utcai homlokzat
49. Sugár u. 6. utcai homlokzat
50. Sugár u. 10. utcai homlokzat
51. Sugár u. 11. utcai homlokzat
52. Sugár u. 15. utcai homlokzat
53. Sugár u. 22. utcai homlokzat
54. Sugár u. 24. utcai homlokzat
55. Sugár u. 29. utcai homlokzat
56. Sugár u. 29/a. utcai homlokzat
57. Sugár u. 30. utcai homlokzat
58. Sugár u. 34. utcai homlokzat
59. Sugár u. 36. utcai homlokzat
60. Sugár u. 40/b. utcai homlokzat
61. Sugár u. 44. utcai homlokzat
62. Sugár u. 68. utcai homlokzat
63. Semmelweis u. 9. utcai homlokzat
64. Semmelweis u. 10. utcai homlokzat
65. Semmelweis u. 22. utcai homlokzat
66. Gábor Á. u. Falfestés külső homlokzaton
67. Kisfaludy u. 19. Bejárati kapu
68. Rozgonyi u. 9. Bejárati kapu
69. Bajcsai u. 12. utcai homlokzat
70. Szemere u. 4/c. utcai homlokzat
71. Szemere u. 5. utcai homlokzat
72. Szemere u. 5/a. utcai homlokzat
73. Szemere u. 9. utcai homlokzat
74. Zrínyi M. u. 33. utcai homlokzat
75. Zrínyi M. u. 35. utcai homlokzat

 

VÉDETT UTCAKÉP1

Sorszám Védett utcakép hely
1. Babóchay u.
2. Báthory u.*
3. Batthyányi u. a Kisfaludy utcától D-re
4. Erzsébet tér
5. Múzeum tér
6. Csány u.
7. Sugár u.
8. Rozgonyi és Zrínyi utcák által határot terülrt
9. Rozgonyi u.
10. Dózsa Gy. u.

Megjegyzés: *-al jelölt épületekre külön helyi előírásokat kell alkalmazni, amelyet az erre a
célra készített szabályozási és városképi követelmény rendszer alapoz meg.

Sorszám Védett utcakép hely
1. Babóchay u.
2. Batthyányi u. a Kisfaludy utcától D-re
3. Erzsébet tér
4. Múzeum tér
5. Csány u.
6. Sugár u.
7. Rozgonyi és Zrínyi utcák által határot terülrt
8. Rozgonyi u.
9. Dózsa Gy. u.

 

VÉDETT TERÜLETEK

Sorszám Terület
1. Volt MAORT Lakóterület
 a. Maort u. 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18.sz.
 b. Vécsey u. 5., 7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.,16.,18.,20.,22.sz.
 c. Papp Simon sétány 2.,4.,6.,8.,10.sz.
 d. Olaj u. 3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.,15.,16.,17.,18.,20.sz.
2. Trippammer utcai temetőben található szovjet és bolgár katonai temető területe, síremlékei és sírkövei
3. Trippammer utcai temetőben található német katonai temető területe síremlékei és sírkövei
4. Trippammer utcai temetőben található I. Vilagháborús magyar hősi temető területe síremlékei és sírkövei

1Módosította: 24/2004.(IV.30.) önkorm. rend. Hatályos: 2004.V.1.

 

VÉDETT KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÁSOK ÉS EMLÉKTÁBLÁK

EMLÉKTÁBLÁK

Sorszám Utca Házszám Jelleg
1. Ady E. u. 9. Feliratos tábla
2. Ady E. u. 29. Feliratos tábla
3. Batthyányi L u. 8. Feliratos tábla
4. Csengery u. 6. Feliratos tábla
5. Csengery u. 37. Feliratos tábla
6. Csengery u. 88. Feliratos tábla
7. Deák tér, Felsőtemplom 1 Feliratos tábla (2db)
8. Erzsébet tér 9. Feliratos tábla
9. Fő utca 6. Feliratos tábla
10. Fő utca 8. Feliratos tábla
11. Hajgató Sándor 1. Feliratos tábla
12. Király u. 22. Feliratos tábla
13. Sugár u. kápolna Feliratos tábla
14. Petőfi u. 39. Feliratos tábla
15. Platán sor 8. Feliratos tábla
16. Sugár utca 9. Feliratos tábla
17. Sugár utca 11-13. Feliratos tábla
18. Széchenyi tér 2. Feliratos tábla
19. Szemere u. 2. Feliratos tábla
20. Szent Imre utca 3. Feliratos tábla
21. Zrínyi u. 56. Feliratos tábla
22. Apolló Filmcentrum Feliratos tábla
23. Inkey sírkápolna bástyája Feliratos tábla
24. Sugár u. 12. Feliratos tábla
25. Felső templom déli homlokzatán Feliratos tábla
26. Csengery u. 115. Feliratos tábla
27. Kisfaludy u. 23. Feliratos tábla
28. Erzsébet tér Feliratos tábla
29. Ady Endre u. 74. Feliratos tábla

 

SZOBROK, EMLÉKMŰVEK

Sorszám Utca Házszám Jelleg
1. Ady E. u., Izraelita temetőben emlékmű
2. Erzsébet tér 1. szobor „Vasember”
3. Ady E. u. 74. szobor „Fiatal pár szőlővel”
4. Attila u. óvoda kert szobor „Muzsikusok”
5. Bagola emlékmű – I. Világháborús
6. Berzsenyi lakótelep szobor „Olajmunkás”
7. Csengery utca (Uszoda előtt) 49. szobor „Díszkút kisfiúval”
8. Csokonai u. 1. szobor „Zsiráf”
9. Deák F. tér emlékmű – 48. Gyalogezred emlékműve
10. Deák F. tér emlékmű – Turul és országzászló
11. Deák F. tér szobor „Széchenyi István mellszobra”
12. Eötvös tér emlékmű – Tanácsköztársaság emlékműve
13. Eötvös tér szobor „Család”
14. Eötvös tér Nagymagyarország emlékmű
15. Kossuth Lajos tér szobor „Szentháromság szobor”
16. Hevesi u. (iskola előtt) 2. szobor „Kígyó”
17. Ifjúsági Park emlékmű – Cigány emlékmű
18. Károlyi kert emlékmű – Inkey Boldizsár emlékurnája
19. Miklósfa emlékmű – I. Világháborús emlékmű
20. Múzeum tér szobor „Glóbusz”
21. Platán sor 3. szobor „Kislány szökőkúttal”
22. Platán sori Óvoda szobor „A csikó”
23. Rozgonyi u. 23. portré – Zemplén Gy. portré
24. Erzsébet tér emlékmű – 20. Honvéd gy. ezred. eml.m.
25. Erzsébet tér udvar 1. Aradi vértanúk szoborcsoport
26. Sétakert szobor – partner városi kapcsolat jelkép
27. Sétakert szobor – partner városi kapcsolat jelkép
28. Sétakert szobor „Táncosnők”
29. Széchenyi tér 3-5. portré – Hevesi Sándor portré
30. Széchenyi tér szobor „Térplasztika”
31. Széchenyi tér szobor „Tiszta öröm”
32. Thury tér szobor „Thury György”
33. Temető emlékművek (sírkövek+obeliszk, szovjet hősi eml., II. Világháborús eml.)
34. Vár u. 9. szobor „Újítók” szoborcsoport
35. Vár u. 9. szobor Thury György mellszobra
36. Zrínyi M. u. 18/a. szobor „Ülő fiú”
37. Zrínyi M. u. 40/a. szobor Zrínyi M. mellszobra
38. Rozgoyi u. szobor Batthyányi L. mellszobra
39. Korpavár emlékmű I. Világháborús emlékoszlop
40. Sétakert szobor Kanizsay Dorottya mellszobra
41. Bajcsa emlékmű I. Világháborús emlékmű
42. Kossuth tér szobor Kossuth Lajos szobra
43. Kiskanizsa II. Világháborús emlékmű
44. Palin (Lazsnak u.) faszobor

 

EGYÉB MŰALKOTÁSOK

Sorszám Utca Házszám Jelleg
1. Ady Endre u. 2. szobor „Emberpár”
2. Ady Endre u. 2. goblein „Égigérő fa”
3. Ady Endre u. 8. mozaikfal
4. Ady Endre u.-Szent I. u. sarok mozaik
5. Bajcsy-Zs. u. 67. mozaik „Mesemozaik”
6. Platán sor 3. mozaikfal „Űrhajós”
7. Batthyányi L. Gimnázium térplasztika
8. Szekeres József u. mozaikfal
9. Széchenyi tér 3-5. goblein
10. Széchenyi tér 3-5. tűzzománcképek
11. Vár u. 9. falgrafika
12. Vár u. 9. mozaik
13. Zrínyi M. u. 16/a. mozaik „Történelmi tabló”
14. Ady E. u. 11. mozaik
15. Gábor A. laktanya domborművek – reliefek a homlokzaton
16. Ifjúsági Park várkapu, szobor
17. Eötvös tér 17. „Szélességi kör 1997”
18. Erzsébet tér 1. plasztika
19. agola harangláb
20. Sugár u. 13. mozaik

 

EGYHÁZI MŰALKOTÁSOK

Sorszám Utca Házszám Jelleg
1. Alsóvárosi templom előtt fogadalmi emlékmű
2. Alsóvárosi templom előtt fogadalmi emlékmű
3. Bagola-Bagoly u. kereszt és Mária szbor
4. Bagola-Bagoly u. fogadalmi kereszt és Szent István szobor
5. Kiskanizsa-Bajcsy-Zs. u. útmenti kereszt
6. Kiskanizsa-Bajcsy-Pápai. u. útmenti kereszt
7. Honvéd u. útmenti kereszt
8. Kiskanizsa-Kisrác-Alsótemető. u. fogadalmi kereszt Krisztus szoboral
9. Kiskanizsai temető fogadalmi kereszt Mária szoborral
10. Miklósfa, Miklósfai u. útmenti kereszt
11. Miklósfa, Kápolna tér fogadalmi kereszt Mária szoborral kápolna
12. Miklósfa, Miklósfai u. -Csiky G. útmrnti kereszt Mária szoborral
13. Petőfi u. útmenti fogadalmi kereszt
14. Sánci temető fogadalmi kereszt
15. Katonarét-Táncsics tér fogadalmi kereszt Mária szoborral
16. Thury Gy. tér útmenti fogadalmi kereszt Mária szoborral
17. Szent Flórián tér kápolna és fogadalmi kereszt
18. Teleki u. útmenti fogadalmi kereszt Mária szoborral
19. Bagolai sor – Ligeti utca kőfogadalmi kereszt
20. Trippammer utcai városi temető fogadalmi kereszt
21. Palin, Alkotmány u. fogadalmi kereszt

 

DOMBORMŰVEK

Sorszám Utca Házszám Jelleg
1. Ady E. u. vasútállomás – „125 éves a Déli vasút”
2. Csengery utca 117. „Emlékfal”
3. Csengery utca 1-3. városcímerek az épület homlokzatán
4. Erzsébet tér 7. városcímer a Városháza homlokzatán
5. Hunyadi u. 18. Széchenyi stván SZKI – arckép
6. Sugár u. 11-13. Deák F. arcképe
7. Sugár u. 9. Batthyányi G. – Batthyányi arcképe
8. Széchenyi tér 5-7. „Évszakok”
9. Deák tér 5. Deák F. domborműve

 

VÉDETT NÖVÉNYZET

Sorszám Cím Jelleg
1. Bajza u – GYIVI Park területe, növényzete
2. Batthyányi utca Mindkét oldali fasor
3. Deák tér A tér teljes területe, növényzete
4. Erzsébet tér A tér teljes növényzete, burkolata, utcabútorai
5. Eötvös tér A tér teljes területe, növényzete
6. Izraelita temető A temető kerítésén belül teljes területe, növényzete, síremlékei
7. Károlyi kert A teljes területe, növényzete, burkolatai
8. Kossuth tér A tér teljes növényzete
9. Sétakert A tér területe, növényzete, képzőművészeti alkotásai
10. MAORT telep A lakótelep területén a fák, növényzet, utcai kerítések, telekosztások
11. Palini Szociális Otthon Az Otthon területe és növényzete
12. Palini Általános Iskola Területe, növényzete
13. Platán sor Mindkét oldali platánsor
14. Vécsey u. Az utca m indkét oldali fasora
15. Trippammer u. A temető kegyeleti parki részének teljes területe, növényzete. A temető egész területén fasorok

 

HELYI TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET

Sorszám Cím Jelleg
1. Hevesi Sándor Általános Iskola Az Általános Iskola kertje

 

 

Nagykanizsa, 2003. szeptember 30.

 

2. sz. melléklet

Az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló
52/2003. (X.1.) sz. rendeletéhez
S Z A B Á L Y Z A T
a helyi értékek támogatására

 

A „R” 14. § szerint benyújtott pályázatok értékelése, a döntés-előkészítés rendje:

1. A pályázat általános feltételei:

a. A Támogatás pályázat útján igényelhető, melyet olyan természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező építtető tulajdonos nyújthat be, akinek az épület, építmény a tulajdonában, kezelésében, bérletében van.

b. A pályázatokat a városi jegyzőnek címezve, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városi Főépítészénél kell benyújtani (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 15.)

c. A határidőn túl érkező, valamint tartalmilag és formailag nem megfelelő pályázatok elbírálására nem kerül sor, csak érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek. Pályázni lehet azokkal az épületekkel, építményekkel és egyéb, helyi védelem alá tartozó objektumokkal, amelyeket az önkormányzat rendeletének melléklete tartalmaz.

d. A rendelkezésre álló keretösszeg 50%-a vissza nem térítendő támogatás lehet.

2. A pályázat tartalmi követelményei

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

a. a pályázó adatait (név, lakcím, telefonszám)

b. Általános feltételek:

– az építési engedélyhez kötött munka esetén:
az építési engedélyezési tervdokumentációt és a jogerős engedélyezési határozatot,
– a Városi Főépítészi Iroda írásba foglalt véleményezését,
– fényképdokumentációt az épület jelenlegi állapotáról:
– előzetes hozzájáruló nyilatkozatot arra vonatkozólag, hogy az elnyert kamatmentes kölcsönösszeg visszafizetésének biztosítására az érintett ingatlanra a kölcsön teljes összegének erejéig a kölcsönadó elzálogjog jegyeztessen be az ingatlan nyilvántartásba, a kölcsön visszafizetésének időtartamára,
– az ingatlan tulajdoni lapjának 30 napnál nem régebbi hiteles másolatát,
– a szerződéskötésre vonatkozó meghatalmazás,
– a megvalósítást szolgáló költségvetést,
– a megpályázott munka elkészülésének tervezett határidejét,
– a megpályázott pénzösszeg megjelölését, felhasználásának tervezett módját és határidejét,
– előzetes kötelezettségvállalást arra, hogy a támogatás elnyerése esetén a kapott összeget a pályázati feltételek szerint használja fel.

c. Társasházak és közös tulajdonú ingatlanok esetében az általános feltételeken túl, az alábbi mellékletek is szükségesek:

– lakóközösség közgyűlési határozat arról, hogy a pályázaton elnyert támogatást, illetve kölcsönt igénybe kívánják venni,
– társasház esetén annak pontos megjelölése, hogy az egyes tulajdonosok ingatlanát milyen összeg erejéig terhelje jelzálog,
– a szerződéskötésre vonatkozó, a tulajdonostársak képviseletére jogosító meghatalmazás,
– amennyiben bármely tulajdoni hányad jelzálogjoggal, illetve elidegenítési és terhelési tilalommal terhelt, úgy a jogosult (a tulajdoni lapra bejegyeztető) nyilatkozata arról, hogy az önkormányzat jelzálogjogának bejegyeztetéséhez hozzájárul.

3. A pályázatok elbírálása, a támogatás mértéke:

a) A határidőre, s a kiírásban szereplő tartalommal beérkező pályázatokat a Városi Főépítész nyilvántartásba veszi, a kérelmezőt értesíti.
b) A pályázatot a felújítást követően a városi főépítész és a felkért független szakértők bírálják el és terjesztik a Városfejlesztési Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság elé döntésre a műszaki indokoltság, az épület és felújítás jellege, a felújításra fordított költségek alapján.
Az előterjesztés határideje: évente május 31.
A támogatás célja hangsúlyozottan az eredeti részek felújítása, restaurálása, visszaállítása. A támogatás elnyerésében elsőbbséget élvez az az építtető, akit ilyen munka elvégzésére jogerős hatósági döntés kötelez.
c) A bírálatról a pályázók írásban kapnak értesítést évente legkésőbb június 30.

Nagykanizsa, 2003. szeptember 30.

3. sz. melléklet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Az építészeti örökség helyi védelméről szóló
52/2003. (X.1.) sz. rendeletéhez

Nagykanizsa MAORT lakóterület pótlásra ajánlott növényzete

Utcasorfák:

1. Platanus orientalis (keleti platán)
2. Betula pendula (bibircses nyír)
3. Aesculushippocastanum (vadgesztenye)
4. Fagus silvatica (bükk)

Kertek növényállománya:

1. Platanus orientalis (keleti platán)
2. Betula pendula (bibircses nyír)
3. Aesculushippocastanum (vadgesztenye)
4. Quercus rubra (vörös tölgy)
5. Acer platanodes (korai juhar)
Acer pseudoplatanus (hegyi juhar)
6. Tilia cordata (kislevelű hárs)
7. Juglans nigra (fekete dió)
8. Fraxinus ornus (kőris)
9. Paulownia tomentosa (császárfa)
10. Juglans regia (dió)
11. Magnólia soulangeana (tulipán cserje)
12. Populusnigra piramidal (jegenyenyár)
13. Robinia pseudoacacia (akác)
14. Castanea sativa (szelíd gesztenye)
15. Salix alba pendula (szomorúfűz)
16. Rhus tphina (ecetfa)

Örökzöldek

1. Thuja occidentalis
Thuja orientalis
2. Taxus baccata (tiszafa)
3. Pinus silvestris (erdei fenyő)
Pinus strobus (sima fenyő)
Pinus Wallichiana (selyemfenyő)
4. Piceák (lucfenyő)
Picea abies (közönséges luc)
Picea pungens (ezüstfenyő)
Picea glauca (szürke luc)
Picea orientalis (keleti luc)
5. Larix decidua (vörösfenyő)
6. Ciprusok, hamis ciprusok
7. Tsuga canadenis (kanadai hemlok)
8. Pseudotsuga mensiesii (duglasz fenyő)
9. Abies alba (közönséges jegenyefenyő)
Abies nordmanniana (kaukázusi jegenyefenyő)
10.Ginko biloba (páfrányfenyő)
11.Juniperusok (borókák)

Cseréjék

1. Symphoni carpus albus (hóbogyó)
2. Tamarix tetranda (tamariska)
3. Chaenomeles japonica (japánbirs)
4. Forsythia suspensa (aranyeső)
5. Viburnum lantana (kányabangita)
6. Laurocerasus officianalis (babérmeggy)
7. Berberis vulgaris (sóskaborbolya)
8. Buxusok
9. Corzlus avelana (közönséges mogyoró)
10. Philadelphus coronarius (jezsamen)
11. Paeónia suffruticosa (fás bazsarózsa)
12. Lonicérák

Nagykanizsa, 2003. szeptember 30.